+381 11 715 85 99 / +381 66 803 1 700 podrska@chargego.rs

POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI CHARGE&GO d.o.o. Beograd

 

Charge&GO Beograd je rukovalac podacima o ličnosti fizičkih lica te ih obrađuje u skladu sa važećim propisima, prvenstveno u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Cilj ove politike je da na jasan, razumljiv i lako dostupan način objasni koje podatke o ličnosti i u koju svrhu Charge&GO prikuplja, kako štiti prikupljene podatke te kako lica čiji podaci o ličnosti se obrađuju mogu ostvariti svoja prava koja su Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti garantovana.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, korišćeni izrazi imaju sledeće značenje:

Obrada podatka o ličnosti predstavlja svaku radnja koja se vrši sa podacima o ličnosti i/ili njihovim skupovima automatizovano ili neautomatizovano, kao što je prikupljanje, upotreba, beleženje, razvrstavanje, grupisanje ( strukturisanje ), pohranjivanje, prilagođavanje, menjanje, otkrivanje, prenošenje, dostavljanje, pružanje na uvid, kopiranje odnosno umnožavanje, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje, koje Charge&GO  vrši direktno ili preko svojih partnera i povezanih lica.

Podatak o ličnosti predstavlja svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

Lice na koje se podaci odnose  predstavlja svako fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju od strane Charge&GO .

Posebna vrsta podataka o ličnosti predstavlja podatke o ličnosti kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

 1. Primena politike zaštite podataka o ličnosti

Politika zaštite podataka o ličnosti se primenjuje na sve podatke o ličnosti lica na koje se podaci odnose a koje Charge&GO  obrađuje i/ili kojima određuje svrhu i način obrade. Politika zaštite podataka o ličnosti se primenjuje na sve usluge i proizvode Charge&GO čije korišćenje ili zainteresovanost za korišćenje uključuje obradu podataka o ličnosti. Ukoliko osnov obrade predstavlja saglasnost, dati pristanak na obradu podataka o ličnosti se primenjuje i na sve usluge i proizvode Charge&GO koje lice koje je dalo saglasnost koristi.

Politika zaštite podataka o ličnosti je prvenstveno namenjena i odnosi se na fizička lica koja su zainteresovana za korišćenje i koje koriste usluge punjenja električnih vozila korišćenjem internet platforme ili aplikacije Charge&GO i/ili  fizička lica koja su zainteresovana za pretraživanje vebsajta Charge&GO ili korišćenja drugih funkcija vebsajta.

Politika zaštite podataka o ličnosti se ne primenjuje na anonimizovane podatke ( podatke na osnovu kojih identitet lica nije neposredno ili posredno odrediv ) obzirom da anonimizovani podatak predstavlja podatak koji je izmenjen tako da se ne može povezati s određenim fizičkim licem pa se, u skladu s važećim propisima, ne smatra podatkom o ličnosti. Charge&GO obrađuje podatke o ličnosti u različite svrhe, a sredstva prikupljanja, pravni osnov za obradu, upotreba, otkrivanje i rokovi čuvanja mogu se razlikovati zavisno od svrhe.

 1. Načela obrade podataka o ličnosti

Radi vršenja obrade podataka o ličnosti na zakonit način, Charge&GO će se pridržavati sledećih zakonskih načela:

 • Podaci o ličnosti se obrađuju zakonito, pošteno i transparetno u odnosu na koje se podaci odnose, dok se pod zakonitom

obradom smatra obrada podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;

 • Podaci o ličnosti se prikupljaju u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama („ograničenje u odnosu na svrhu obrade“);
 • Podaci o ličnosti koji se obrađuju moraju biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade („minimizacija podataka“);
 • Podaci o ličnosti koji se obrađuju moraju biti biti tačni i po potrebi ažurirani, uz obavezu preduzimanja razumnih mera kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave („tačnost“);
 • Podaci o ličnosti se čuvaju u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade („ograničenje čuvanja“);
 • Podaci o ličnosti se obrađuju na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade  i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera („integritet i poverljivost“).

Radi potpunog poštovanja zakonskih načela obrade podataka o ličnosti, Charge&GO će:

 • Na jasan, jednostavan i pregledan način informisati lica na koje se podaci odnose o svrsi obrade i pravnom osnovu za obradu te obrađuje podatke o ličnosti u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite;
 • Obrađivati podatke koji su neophodni radi pružanju usluge licu na koje se podaci odnose, vršiti obradu podataka za koje je obrada propisana kao zakonska obaveza rukovaoca, vršiti obradu podataka koje su potrebni radi ostvarivanja legitimnog interesa Charge&GO ( u slučajevima kada je taj interes pretežni u odnosu na interes lica na koje se podaci odnose ) kao i obradu podataka koja se vrši na osnovu datog pristanka lica na koje se podaci odnose.

Charge&GO se u pribavljanju podataka o ličnosti pridržava načela minimalnog obima podataka iz kojih razloga se prikupljaju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ispunjenje svrhe za koju se obrađuju, dok se eventualno neophodni dodatni podaci o ličnosti se pribavljaju uz pristanak lica na koje se podaci odnose. Charge&GO osigurava tačnost podataka o ličnosti primenom tehničkih i organizacionih mera i periodičnim ažuriranjem podataka.

Rokovi čuvanja podataka određeni su u internim aktima Charge&GO kako bi se obezbedilo čuvanje podataka u periodu koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade i koji je u skladu je sa zakonskim propisima. Charge&GO poštuje načelo integriteta i poverljivosti podataka o ličnosti i poseduje implementirane tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka o ličnosti zasnovane na važećim zakonskim propisima, dobroj poslovnoj praksi i međunarodno priznatim standardima iz ove oblasti. Charge&GO za obradu podataka o ličnosti može angažovati obrađivača i to na osnovu posebnog ugovora propisanim odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a kojim se posebno definišu dužnosti obrađivača u pogledu zaštite podataka o ličnosti.

 1. Način prikupljanja podataka

Charge&GO podatke o ličnosti prikuplja ukoliko za to postoji pravni osnov propisan Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, dok se podaci prikupljaju neposredno popunjavanjem (unosom ) podataka u upitnik od strane lica na koje se podaci odnose prilikom  registracije i/ili  prijave na veb platformi Charge&GO ili Charge&GO aplikaciji iz kojih razloga ne postoji fizička arhiva podataka o ličnosti.

Charge&GO aplikacija tokom upotrebe sprečava mobilni uređaj da pređe u stanje mirovanja i pristupa dodatnim podacima neophodnim  za pružanje usluge punjenja električnih vozila korišćenjem aplikacije kao što su podaci o trenutnoj lokaciji korisnika                    ( približna lokacija koja se utvrđuje putem mobilne mreže i precizna lokacija koja se utvrđuje putem mobilne i GPS mreže ), kameri. Pristup i korišćenje svih navedenih podataka tokom upotrebe Charge&GO aplikacije odobrava korisnik mobilnog uređaja na kome je aplikacija instairana. Osim podataka o mestu, vremenu početka i završetka sesije punjenja električnih vozila, bilo koji drugi podaci od značaja za pruženje usluge korišćenjem aplikacije se ne čuvaju nakon upotrebe.

Charge&GO koristi usluge Google Maps. Ovo nam omogućava da direktno prikažemo interaktivne mape na našoj aplikaciji i obezbeđuje pouzdano korišćenje mapa. Prilikom korišćenja Google Maps primenjuju se Googlovi uslovi korišćenja usluge i Dodatni uslovi korišćenja usluge Google mape/Google Earth kojima se može pristupiti na veb sajtu putem linka https://www.google.com/intl/sr_US/help/terms_maps/

 1. Vrste podataka koji se prikupljaju

Charge&GO prikuplja i obrađuje podatke koje su lica na koje se podaci odnose dostavila popunjavanjem obrazaca i drugih formi na veb stranici i/ili alikaciji Charge&GO. Prikupljaju se i obrađuju sledeće kategorije podataka o ličnosti, u odnosu na različite svrhe obradei to ime i prezime, imejl adresu, grad/mesto prebivališta ( radi slanja eventualno poručene RFID kartice ), broj mobilnog telefona, podatke sa platne kartice ili druge podatke koji budu uneti radi boljeg korisničkog iskustva i lične identifikacije, kao i drugi podaci o ličnosti za koje postoji pravni osnov za njihovu obradu u skladu sa zakonom.

 1. Svrhe za koje se upotrebljavaju podaci o ličnosti

Charge&GO prikuplja i obrađuje podatke u svrhu identifikacije korisnika usluge, kontaktiranja i održavanja odnosa sa korisnicima, za fakturisanje i naplatu duga, za uvođenje i razvoj usluga punjenja i drugih usluga koje pruža charge&GO, za praćenje korišćenja usluge punjenja, za direktni marketing, istraživanje javnog mnjenja i istraživanje tržišta kao i za druge opravdane svrhe.

Charge&GO podatke o ličnosti lica na koje se podaci odnose obrađuje isključivo onda kada je takva obrada zakonita. Obrada je zakonita u sledećim slučajevima:

 • Obrada je neophodna za izvršavanje usluge licu na koje se podaci odnose ili kako bi se preduzele radnje na zahtev lica na koje se podaci odnose;
 • Obrada je neophodna radi poštovanja zakonskih obaveza Charge&GO a što podrazumeva  i obavezu da prikupljeni podaci budu, ukoliko su za to ispunjeni zakonski uslovi, dostavljeni nadležnim državnim organima na osnovu njihovog pisanog zahtev ( Sudovi, Tužilaštva, Komunalna policija, Inspekcijske službe i slično ) odnosno da nadležnim organima bude omogućen pristup određenim podacima;
 • Obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Charge&GO ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno.  Pod legitimnim interesom Charge&GO podrazumeva se naročito  obrada koja služi kako bi se unapredio proces, razvoj proizvoda i unapređenje poslovanja, modernizovale usluge, ponudili proizvodi i usluge za koje se očekuje da će unaprediti poslovanje sa Klijentima.
 • Lice na koje se podaci odnose dalo je pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha, pri čemu taj pristanak mora biti dokaziv i dobrovoljan, napisan razumljivim jezikom a, dok lice na koje se podaci odnose ima mogućnost i zakonsko pravo da u svakom trenutku svoj pristanak povuče.
 • Obrada je neophodna u cilju životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
 • Obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Charge&GO.
 1. Automatska obrada podataka

Charge&GO ne vrši automatsku obradu podataka.

 1. Pristup podacima o ličnosti i kome mogu biti prosleđeni

Pristup podacima o ličnosti imaju samo za to određena zaposlena lica Charge&GO.  Pristup podacima mogu imati i angažovani saradnici u skladu sa poslovima koje im je poverio Charge&GO i to samo u meri u kojoj je to minimalno neophodno, uz obavezu putpunog poštovanja  normativnih akata  Charge&GO iz oblasti zaštite podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti dostupni su trećim licima izvan Charge&GO samo u sledećim slučajevima:

 • ukoliko postoji zakonska obaveza ili izričito ovlašćenje na osnovu zakona (zahtevi državnih organa );
 • ukoliko je za obavljanje pojedinih poslova angažovano treće lice koje ima svojstvo obrađivača koji mora postupati u svemu u skladu po nalogu Charge&GO . U tom slučaju, Charge&GO osigurava sve propisane mere zaštite podataka kao da ove poslovne obavlja samostalno;
 • povezanim društvima Charge&GO pod uslovom postojanja adekvatnog pravnog osnova ( pristanak lica ili legitimni interes Charge&GO );
 • ako je podatke potrebno proslediti radi izvršenja usluge;
 • ostalim licima izvan Charge&GO za koje postoji izričiti pristanak lica na koje se podaci odnose.

Charge&GO podatke o ličnosti po pravilu obrađuje u Republici Srbiji. Izuzetno, lični podaci se mogu  obrađivati i u drugim državama ili međunarodnim organizacijama u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 1. Način zaštite podataka o ličnosti

Sa podacima o ličnosti postupa se kao sa poslovnom tajnom i oni su klasifikovani su kao poverljivi podaci. Na podatke o ličnosti se primenjuju adekvatne mere zaštite kojima se podaci štite od povrede, neovlašćenog pristupa, slučajnog gubitka, uništenja, oštećenja i bilo kakvog drugog ugrožavanja bezbednosti. Charge&GO preduzima adekvatne mere radi omogućavanja i praćenja pristupa i aktivnosti u informacionim sistemima, primenu softverskih rešenja za zaštitu informacionih resursa i preduzima potrebne mere radi ispunjenja obaveze potpunog zakonskog postupanja svih trećih lica koji eventualno steknu zakonito pravo pristupa podacima o ličnosti

U tom smislu, a kako se podaci o ličnosti pribavljeni u toku korišćenja veb sajta i aplikacije Charge&Go ne čuvaju u fizičkom obliku, veb sajt i aplikacija Charge&GO se redovno proverava radi otkrivanja mogućih bezbednosnih rizika i uobičajenih opasnosti, redovno se proverava i ažurira sistem radi detektovanja malvera. Lični podaci se nalaze iza zaštićenih mreža i može im pristupiti samo ograničen broj osoba koji imaju posebna prava pristupa takvim sistemima i od kojih se zahteva da čuvaju poverljivost podataka. Sve osetljive informacije (poput broja kreditne kartice) se šifruju korišćenjem Secure Socket Layer (SSL) tehnologije.

U slučaju povrede podataka o ličnosti koja za posledicu ima ili može imati slučajno ili namerno uništenje, gubitak, izmenu ili neovlašćeno otkrivanje podataka o ličnosti prilikom njihove obrade, a koja može proizvesti visok rizik po prava i slobode fizičkih lica na koja se podaci odnose, Charge&GO  će odmah po dobijanju saznanja o takvoj povredi, bez nepotrebnog odlaganja, obavestiti Poverenika i lice na koje se podaci odnose na jasan i razumljiv način uz obavezno navođenje kontakt podatka ovlašćenog lica za zaštitu podataka o ličnosti, opis mogućih posledica kao i opis preduzetih mera.

Charge&GO  će u slučaju povrede podataka o ličnosti odmah preduzeti odgovarajuće mere kako bi se sprečila dalja šteta po prava i slobode lica na koje se podaci odnose i kako bi se umanjile posledice nastale usled te povrede.

 1. Prava lica na koja se podaci odnose

Korisnici usluga, potencijalni korisnici usluga i druga lica na koje se podaci o ličnosti odnose, mogu ostvariti sledeća prava:

 • Pravo na pristup podacima o ličnosti predstavlja pravo podnosioca zahteva na dobijanje informacije o postojanju obrade podataka o ličnosti koji se odnose na njega,  svrsi obrade,  vrsti podataka o ličnosti koji se obrađuju, primaocima ili kategorijama primalaca kojima se podaci o ličnosti otkrivaju ili mogu biti otkriveni, o rokovima čuvanja, o postojanju prava da se zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti, odnosno prava na ograničenje obrade tih podataka, o postojanju prava da se podnese pritužba Povereniku ;
 • Pravo na ispravku podataka o ličnosti pravo da lice na koje se podaci odnose zahteva ispravku netačnih odnosno dopunu nepotpunih podataka o ličnosti ;
 • Pravo na ograničavanje obrade podataka o ličnosti i to: – kada se osporava tačnost podataka o ličnosti, obrada podataka biće privremeno ograničena u periodu koji je dovoljan za proveru tačnosti podataka o ličnosti; –  kada ne postoji pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, a lice na koje se podaci odnose protivi se brisanju podataka radi podnošenja ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva; –  kada podaci više nisu potrebni Charge&GO  radi ostvarivanja svrhe obrade ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; – kada se ulaže prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Charge&GO  preteže nad interesima tog lica;
 • Pravo na prigovor odnosi se na pravo lica na koje se podaci odnose da u svakom trenutku podnese Charge&GO na zakonitost obrade podataka o ličnosti koje su ustanovljene na osnovu odgovarajućih osnova za obradu.
 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) koje se može ostvariti u sledećim slučajevima: – podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani; –  lice na koje se podaci odnose opozove pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu; – lice na koje se podaci odnose uložilo je prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose; – podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;       podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca; –  podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva.
 • Pravo na prenosivost podataka predstavlja pravo lica koje je svoje podatke o ličnosti prethodno dostavilo, primi od Charge&GO, u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku kao i pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja Charge&GO, uz uslov da je obrada zasnovana na pristanku i da se obrada vrši automatizovano.
 1. Načini ostvarivanja prava

Lice na koje se podaci odnose može lično ili preko punomoćnika sva prava u vezi sa podacima o ličnosti koje Charge&GO  obrađuje, ostvariti u prostorijama Charge&GO  koje se nalaze u Beogradu ( Rakovici ) , u ulici Oslobođenja br. 22, kao i slanjem prigovora u elektronskoj formi na email adresu: podrska@chargego.rs

Sva dodatna pitanja koja se odnose na obradu podataka o ličnosti, kao i pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava mogu se uputiti licu za zaštitu podataka o ličnosti na adresu: podrska@chargego.rs

Zahtev koji se podnosi treba da bude čitljivo i uredno popunjen i potpisan, dok se uz zahtev koji se dostavlja preko punomoćnika dostavlja se i punomoćje overeno pred javnim beležnikom kojom se punomoćnik ovlašćuje da pred Charge&GO preduzme radnje u vezi sa ostvarivanjem prava propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Potpisani zahtev za ostvarivanje prava lica na koje se podaci odnose dostavlja se u prostorijama Charge&GO  koji će na zahtev odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije roku od 30 dana od dana prijema kompletnog i ispravnog zahteva, dok uzimajući u obzir složenost i broj zahteva, ako je to neophodno, ovaj rok  može biti produžen za još 60 dana. O produženju roka i razlozima za to produženje Charge&GO će obavestiti lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijem a zahteva.

 1. Podnošenje pritužbe povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Nadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd.

Lice na koja se podaci o ličnosti odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti od strane Charge&GO  u suprotnosti sa odredbama Zakona. Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo na sudsku zaštitu ako smatra da mu je, suprotno Zakonu, od strane rukovaoca ili obrađivača radnjom obrade njegovih podataka o ličnosti povređeno pravo propisano Zakonom. Podnošenje tužbe sudu ne utiče na pravo ovog lica da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite.

Podaci o rukovaocu podacima o ličnosti:

Charge&GO  d.o.o. Beograd ( Rakovica ) ul. Oslobođenja 22b

Kontakt telefon: +381 11 715 85 98

e.mail: podrska@chargego.rs

internet stranica: chargego.rs

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti

Ana Spasojević

Adresa elektronske pošte: podrska@chargego.rs

Kontakt telefon: + 381 66 803 1 717

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA CHARGE&GO PLATFORME I MOBILNE APLIKACIJE

 

1. OPŠTE ODREDBE

Ovi opšti uslovi korišćenja Charge&GO platforme i mobilne aplikacije (u daljem tekstu: Opšti uslovi) regulišu odnos između  privrednog društva Charge&GO d.o.o. Beograd, Oslobođenja 22b, Beograd, 6201 Računarsko programiranje, MB 21709271, PIB 112627756 , kontakt: +381 66 803 1 700; podrska@chargego.rs (u daljem u tekstu: Charge&GO) i korisnika Charge&GO platforme i mobilne aplikacije, odnosno korisnika usluga vremenskog korišćenja korišćenja mesta za punjenje električnog vozila koju pruža Charge&GO.

2. DEFINICIJE

U smislu ovih Opštih uslova, korišćeni termini imaju sledeće značenje:

 • Pružalac usluge označava Charge&GO koji svojim korisnicima pruža usluge korišćenja mesta za punjenje električnog vozila koji samostalno ili zajedno sa vlasnikom stanice za punjenje i/ili mesta za punjenje, određuje cene usluge punjenja koje su vidno istaknute na Charge&GO platformi za korišćenje mesta za punjenje električnih vozila;
 • Charge&GO platforma i mobilna aplikacija predstavlja digitalnu platformu i mobilnu aplikaciju za korišćenje usluga određenog vremenskog korišćenja mesta za punjenje električnih vozila.
 • Usluga označava određeno vremensko korišćenje mesta za punjenje baterije električnog vozila koje Pružalac usluge stavlja na raspolaganje Korisniku putem Charge&GO platforme i mobilne aplikacije;
 • Korisnik označava fizičko lice sa navršenih najmanje 18 godina života i/ili pravno lice, preduzetnika, bilo koji poslovni entitet, koji su vlasnici i/ili korisnici električnih vozila a kojima Pružalac usluge pruža uslugu vremenskog korišćenja mesta za punjenje električnog vozila. Korisnici mogu biti registrovani i neregistrovani korisnici;
 • Registrovani korisnik označava fizičko lice koje je izvršilo postupak registracije na platformi ili aplikaciji i koje putem svog korisničkog naloga koristi Usluge pod uslovima i na način predviđen za registrovane korisnike;
 • Neregistrovani korisnik je fizičko lice koje bez izvršene registracije i formiranog korisničkog naloga koristi Usluge pod uslovima i na način predviđen za neregistrovane korisnike;
 • Postpaid korisnik označava lice (pravno ili fizičko) sa kojim Pružalac usluga ima zaključen Ugovor o koršćenju Charge&GO regionalne platforme i mobilne aplikacije sa ugovorenim postpaid plaćanjem. Postpaid korisnik ima svojstvo registrovanog korisnika.
 • Električno vozilo označava električno vozilo u skladu sa definicijom električnog vozila datom u u predlogu direktive Evropskog parlamenta i Saveta o uspostavljanje infrastrukture za alternativna goriva, kao i shodno domaćim zakonima i propisima (ili u finalnoj verziji direktive);
 • Mesto za punjenje označava parking mesto na kome je instaliran punjač za punjene baterije električnih automobile, a koje omogućava direktno punjenje električnog vozila električnom energijom.
 • Stanica za punjenje označava entitet jednog ili više mesta za punjenje električnog vozila;
 • RFID kartica označava karticu dostavljenu Korisniku koja omogućava njegovu identifikaciju na stanici za punjenje i/ili mestu za punjenje;
 • Opšti uslovi i pravila korišćenja mesta za punjenje električnih automobila aplikacije predstavljaju uslove i pravila za korišćenje Usluga koja su dostupna na veb sajtu Pružaoca usluga ili putem linka https://chargego.rs/opsti-uslovi-za-koriscenje-mesta-za-punjenje-elektricnih-vozila/
 • Politika privatnosti predstavlja politiku privatnosti Charge&GO-a u skladu sa kojom Charge&GO vrši obradu podataka o ličnosti, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i koja je dostupna na veb sajtu ili putem linka https://chargego.rs/politika-privatnosti-opsti-uslovi/

3. OPIS USLUGE

Pružalac usluge je vlasnik Charge&GO platforme i mobilne aplikacija za iOS i ANDROID mobilne telefone koja je namenjena pružanju usluga određenog vremenskog korišćenja stanica/mesta za punjenje električnih automobila Korisnicima. Pružanje usluga vrši se u svemu u skladu sa ovim Opštim uslovima, Politikom privatnosti i Opštim uslovima korišćenja mesta za punjenje. Pre korišćenja Usluge Korisnik se upoznaje i saglašava sa svim Opštim uslovima Pružaoca usluga, uključujući i Politikom privatnosti Pružaoca usluga u skladu sa kojom se vrši obrada podataka o ličnosti Korisnika.

Korišćenje same Charge&GO mobilne aplikacije je bez naknade Pružaocu usluge. Korisnik je saglasan da  je upotreba internet infrastrukture za preuzimanje aplikacije uključujući i njeno korišćenje u realnom vremenu namiruju provajderu usluge pristupa internetu po cenama koje je ugovorio Korisnik. Korisnik oslobađa bilo kakve odgovornosti Pružaoca usluge za garantovanje dostupnosti interneta s obzirom na to da Pružalac usluge nema nad tim bilo kakvu kontrolu.

Usluga korišćenja mesta za punjenje električnih vozila putem Charge&GO platforme prema tipu i snazi punjača iskazana je na platformi i aplikaciji Charge&GO za svaki pojedinačni punjač. Naknade za korišćenje mesta za punjenje se mogu razlikovati u zavisnosti od toga da li je u pitanju registrovani korisnik ili neregistrovani korisnik koji koristi opciju jednokratnog plaćanja. Naknade za korišćenje mesta za punjenje su uvek prikazane pre početka same sesije punjenja.

Korisnici mogu koristiti Usluge u svojstvu neregistrovanih ili registrovanih Korisnika. Registrovani korisnici su u obavezi da koriste Charge&GO platformu i/ili mobilnu aplikaciju, kao i sama mesta za punjenje u svemu u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima korišćenja mesta za punjenje koja se odnose na registrovane korisnike, u suprotnom, sistem će ih evidentirati kao neregistrovane korisnike i biće u mogućnosti da koriste Usluge isključivo po uslovima predviđenim za neregistrovane korisnike.

4. REGISTROVANI I NEREGISTROVANI KORISNICI

Neregistrovani korisnik pristupa korišćenju Usluge na željenom mestu za punjenje skeniranjem QR koda tog mesta za punjenje, ili unosom ID broja željenog mesta za punjenje na stranicu na web portalu client.chargego.rs. Neregistrovani korisnik će ovim putem biti upoznat sa ovim Opštim uslovima, Opštim uslovima i pravilima korišćenja mesta za punjenje, kao i njegovom Politikom privatnosti. Nakon davanja saglasnosti na navedene Opšte uslove i Politiku privatnosti Neregistrovani korisnik unosi svoju email adresu i odatle ga portal upućuje na stranicu za operatora plaćanja gde ostavlja podatke o platnoj kartici.

Po završenom korišćenju mesta za punjenje, platna kartica se zadužuje za iznos punjenja, a na email se dostavlja fiskalni račun.

Registrovani korisnik pristupa korišćenju Usluge na željenom mestu za punjenje odabirom samog mesta za punjenje na Chareg&Go platformi i/ili mobilnoj aplikaciji kroz svoj korisnički nalog, ili korišćenjem RFID kartice izdate od strane Pružaoca usluge.

Ukoliko je prilikom registracije izabrana identifikacija putem RFID kartice, Pružalac usluge isporučuje Korisniku RFID karticu poštom na naznačenu adresu. Izdavanje RFID kartice naplaćuje se u skladu sa aktualnim cenovnikom Pružaoca usluge, zajedno sa iznosom pretplate.

Korisnik je u potpunosti odgovoran za korišćenje  i čuvanje RFID kartice izdate na njegovo ime tokom perioda važenja RFID kartice, te preuzima odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu iste koja se može pripisati krivici Korisnika. Korisnik je dužan da bez odlaganja obavesti Pružaoca u slučaju gubitka RFID kartice. Po prijemu obaveštenja Pružalac usluge će istu blokirati i Korisniku će biti izdata nova RFID kartica po ceni navedenoj u cenovniku Pružaoca. U slučaju da Korisnik ne prijavi, ili ne prijavi blagovremeno gubitak RFID kartice, snosi punu odgovornost za eventualne zloupotrebe i korišćenje RFID kartice sve do momenta prijave gubitka RFID kartice Pružaocu usluge.

Postpaid korisnici, odnosno od strane njih ovlašćena lica za pristup osnovnom nalogu Postpaid korisnika, pristupaju korišćenju Usluge na isti način kao i registrovani korisnici.

Mobilna aplikacija Charge&GO omogućava registrovanim korisnicima sledeće:

 • korišćenje i plaćanje usluge korišćenja mesta za punjenje električnog vozila po povlašćenim, 20% nižim cenama predviđenim za registrovane korisnike;
 • korišćenje mapa sa prikazom raspoloživih stanica/mesta za punjenje električnog vozila;
 • definisanje i upravljanje šifrom za pristup delu aplikacije za plaćanje;
 • slanje fiskalnog računa za korišćene usluge na imejl adresu korisnika;
 • formiranje korisničkog naloga gde korisnik može videti podatke svog korisničkog naloga, i istorije svih transkacija punjenja električnog vozila;
 • izdavanje i slanje na email gotovinskog fiskalnog računa za plaćanje kompanijskom karticom unošenjem PIB-a kompanije na svom korisničkom nalogu;
 • promena platne kartice vezane za korisnički nalog;
 • naručivanje RFID kartice u skladu sa aktuelnim cenovnikom;
 • pregled i izmena unetih podataka korisnika na korisničkom nalogu;
 • opciju brisanja naloga za slučaj prestanka korišćenja aplikacije

Mobilna aplikacija Charge&GO omogućava neregistrovanim korisnicima sledeće:

 • slanje fiskalnog računa za korišćene usluge na imejl adresu korisnika

5. INSTALACIJA CHARGE&GO APLIKACIJE, REGISTRACIJA KORISNIKA

Korisnici charge&GO mobilnu aplikaciju preuzimaju sa internet prodavnice Google Play za korisnike Android operativnih sistema, odnosno na Apple Store za korisnike IOS operativnih sistema.

Registracija korisnika se vrši preko navedene aplikacije.  Prilikom registracije, neophodno je  da se Korisnik saglasi i sa obradom podataka o ličnosti koje unosi u samu aplikaciju, a koja se vrši u skladu sa Zakonom o obradi podataka o ličnosti, kao i Politikom privatnosti Pružaoca usluga.

Neregistrovani korisnici charge&GO mobilnu aplikaciju mogu koristiti biranjem opcije „Nastavi kao neregistrovani korisnik“.

6. KORIŠĆENJE APLIKACIJE

Korisnik je saglasan i potvrđuje prihvatanjem Opštih uslova da aplikaciju i internet koristi isključivo na sopstvenu odgovornost, kao i da Pružalac usluge ne daje bilo kakve garancije niti preuzima odgovornost za bilo koje eventualne štete koje korisnik pretrpi prilikom korišćenja aplikacije i interneta. Korisnik je saglasan i potvrđuje prihvatanjem Opštih uslova da je upoznat sa činjenicom da Pružalac usluge ne obezbeđuje nikakve garancije dostupnosti interneta, te da ista nije u njegovoj kontroli, i u skladu sa tim oslobađa Pružaoca usluge bilo kakve odgovornosti za garantovanje dostupnosti interneta.

Preuzimanjem i instalacijom aplikacije, Korisnik prihvata sve rizike koji mogu nastati iz njenog korišćenja, i obavezuje se da sadržaj aplikacije koristi isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.  Korisnik je u obavezi da preuzme radnje koje su u njegovoj moći u cilju sprečavanja trećih lica da dođu u posed uređaja na kome je aplikacija instalirana, uključujući i neovlašćeno upoznavanje sa njegovim ličnim nalogom na mobilnoj aplikaciji Charge&GO.

Prihvatanjem Opštih uslova korisnik je upoznat i saglasan da Pružalac usluge neće ni u kom slučaju snositi odgovornost za bilo kakvu eventualnu štetu nastalu neovlašćenim pristupom i korišćenjem mobilnih telefona, kompjutera ili drugih uređaja na kojima je instalirana web platforma ili mobilna aplikacija, uključujući i neovlašćeni pristup personalizovanim podacima korisnika koji su sačuvani u okviru aplikacija na pomenutim uređajima.

Zaštita aplikacije šifrom je omogućena i sadržana u podešavanjima, a šifru definiše sam korisnik prilikom instalacije aplikacije i on je odgovoran je za njeno čuvanje i potvrđuje da je upoznat sa činjenicom da Pružalac usluge nije upoznat, niti čuva podatke o definisanim šiframa.

Korisnik se obavezuje da će sve usluge i servise aplikacije koristiti isključivo u skladu sa njihovom namenom kao i da će se uzdržati od bilo kakvih radnji kojima bi se mogao ugroziti njihov normalan rad.

Registrovanom korisniku će prilikom registracije biti na platformi predstavljeni Opšti uslovi za korišćenje mesta za punjenje električnih vozila, kao i ovih Opštih uslova za korišćenje platforme i mobilne aplikacije.  Štikliranjem predviđenih polja Korisnik se izjašnjava da je upoznat i saglasan sa obradom podataka o ličnosti koje unosi u aplikaciju, a u skladu sa Politikom privatnosti, i prihvata OPŠTE USLOVE I PRAVILA ZA KORIŠĆENJE MESTA ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA, kao i ovih USLOVA ZA KORIŠĆENJE PLATFORME I MOBILNIH APLIKACIJA.

Neregistrovani korisnik nakon odabira željenog punjača biće upućen na stranicu za unos svog mejla gde daje saglasnost za obradu podataka o ličnosti i prihvata OPŠTE USLOVE I PRAVILA ZA KORIŠĆENJE MESTA ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA, kao ovih USLOVA ZA KORIŠĆENJE PLATFORME I MOBILNIH APLIKACIJA.

7. PRAVA I OBAVEZE U VEZI SA KORIŠĆENJEM APLIKACIJE

Korisnik je u obavezi da prilikom registracije i kreiranja svog korisničkog naloga unese tačne, istinite i potpune podatke. U slučaju promene unetih podataka, Korisnik je u obavezi da bez odlaganja nastale promene unese u svoj korisnički nalog. Korisnik garantuje za tačnost podataka koje je uneo u aplikaciju, te u skladu sa tim oslobađa Pružaoca usluge svih pravnih i finansijskih posledica usled kršenja ove obaveze.

Korisnik garantuje za tačnost podataka o ličnosti koje je direktno dostavio. Korišćenje aplikacije je dozvoljeno licima koja imaju navršenih 18 ili više godina. Pružalac usluge se ni u kom slučaju ne obavezuje da vrši proveru starosne dobi Korisnika, niti preuzima bilo kakvu odgovornost u slučaju zloupotrebe.

Korisnik se obavezuje da će se uzdržavati bilo koje radnje koja bi se mogla podvesti pod namernu zloupotrebu te izvršenje prevarnih radnji i obavezuje se da neće koristiti ili pokušati da koristi tuđi korisnički nalog i/ili pristupati tuđim ličnim podacima.

Korisnik je saglasan da neće koristiti obrnuti inženjering, povratnu montažu, rastavljanje, dekodiranje ili bilo koji drugi način za otkrivanje izvornog koda aplikacije ili bilo koje povezane tehnologije.

Pružalac usluge se obavezuje da će čuvati privatnost svih Korisnika. Više o načinu čuvanja podataka u Politici privatnosti Pružaoca usluge.

8. PRIVREMENA OBUSTAVA/OGRANIČENJE KORIŠĆENJA APLIKACIJE

Ukoliko dođe do privremenog prestanka i/ili ograničenja korišćenja aplikacije iz tehničkih i/ili bezbednosnih razloga, informacija o tome biće poslata registrovanim korisnika putem maila, na email adresu koju Korisnik učini dostupnom Pružaocu usluge u skladu sa ovim Opštim uslovima.

9. PLAĆANJE

Neregistrovani korisnik

Plaćanje od strane Neregistrovanog korisnika sprovodi se u nekoliko koraka. Nakon unošenja podataka platne kartice vrši se verifikacija validnosti platne kartice Napomena: verifikacija validnosti platne kartice vezuje se za iznos od 5,00 RSD i ovaj iznos neće biti naplaćen Korisniku.

Nakon izvršene verifikacije validnosti platne kartice korisnik unosi iznos „rezervisanih sredstava za punjenje“ koji služi za proveru raspoloživosti rezervisanih sredstava na kartici. Minimalni iznos rezervisanih sredstava koji Korisnik može uneti je 2.000,00 RSD, s tim da Korisnik može po sopstvenom nahođenju i veći iznos. Iznos unetih rezervisanih sredstava mora biti 200,00 RSD viši od planirane sesije punjenja (npr. ukoliko je Korisnik uneo iznos od 3.000,00RSD može koristiti Usluge punjenja maksimalno do iznosa od 2.800,00RSD, pri čemu će iznos od 2.800,00RSD biti naplaćen).

U slučaju korišćenja Usluge u iznosu manjem od minimalnog, ili nekog većeg unetog, iznosa rezervisanih sredstava Korisniku će sa kartice biti skinut samo onaj iznos koji odgovara realnoj pruženoj Usluzi (npr. ukoliko je Korisnik korisnio minimalni iznos rezervisanih sredstava za proveru raspoloživosti sredstava, odnosno 2.000,00RSD, a koristio Uslugu u iznosu od 1.200,00RSD, iznos za koji će biti zadužena njegova kartica je 1.200,00RSD).

Po završenom korišćenju mesta za punjenje, platna kartica se zadužuje za iznos punjenja, a na email se dostavlja fiskalni račun.

Registrovani korisnik

Uspešnim izvršenjem registracije korisničkog naloga, što podrazumeva kreiranje naloga na platformi, unošenje podataka o platnoj kartici i plaćanje početne naknade u iznosu od 3.000,00 dinara, kao i otpočinjanjem korišćenja usluge punjenja, korisnik se saglašava sa svim uslovima i procedurom plaćanja usluge punjenja električnog vozila, ovim Opštim uslovima, Opštim uslovims i pravilima korišćenja mesta za punjenje, kao i Politikom privatnosti.

Korišćenje usluge punjenja električnog vozila se, po pravilu, naplaćuje tako što se sa korisničkog naloga Korisnika odbija iznos koji odgovara izvršenoj pojedinačnoj sesiji punjenja na konkretnom mestu za punjenje električnih automobila. Nakon svakog pojedinačnog korišćenja mesta za punjenje električnih automobila, korisnik se izričito saglašava sa tim da će mu Charge&GO dostaviti elektronski fiskalni račun putem e-maila. Podaci o transakciji se takođe prikazuju u ChargeGO aplikaciji po završetku pojedinačne sesije punjenja električnog vozila i uvek su dostupni u okviru istoje punjenja na korisničkom nalogu.

Korisnik prilikom registracije može uneti podatke kompanijske kartice uz obavezu unošenja PIB-a kompanije i tada će po završenom korišćenju mesta za punjenje na email se dostaviti gotovinski fiskalni račun sa iskazanim PIB-om kompanije.  Korisnik može na svom nalogu u bilo kom momentu izvršiti promenu kartice (sa lične na kompanijsku ili obrnuto, uključujući i promenu jedne lične platne kartice drugom) I ovo može izvršiti samostalno na svom korisničkom nalogu ili kontaktiranjem Pružaoca usluge putem email-a: podrska@chargego.rs

Usluga punjenja električnih vozila naplaćuje po svakom minutu punjenja. Punjenje počinje u trenutku kada se korisnik autorizuje na punjaču koristeći svoj korisnički nalog bilo aktivacijom putem mobilne aplikacije ili web platforme ili RFID kartice, nakon čega se vrši povezivanje opreme za punjenje sa vozilom. Korisnik završava punjenje na isti način kao što je započeo punjenje – putem mobilne aplikacije, web platforme ili RFID karticom, pritiskom na dugme za kraj sesije punjenja u aplikaciji ili platformi, odnosno prinošenjem RFID kartice punjaču, nakon čega izvlači priključak za punjenje iz vozila i vraća na stanicu za punjenje. Korisnik je dužan da se tokom punjenja baterije električnog vozila suzdrži od bilo kakve aktivnosti na električnom vozilu, s obzirom da usluga punjenja može prestati usled bilo kakve aktivnosti na vozilu.

Korisnik je saglasan da u slučaju da iznos na njegovom korisničkom nalogu, u bilo kom trenutku bude ispod 400 RSD, dopuna u visini od 3.000 RSD se automatski naplaćuje se sa platne kartice konkretnog korisnika na njegov korisnički nalog.

Korisnik ima opciju, da shodno sopstvenom nahođenju, nezavisno od Automatske dopune, izvši dodatnu uplatu u iznosu od 3.000 RSD sa svoje platne kartice na svoj korisnički nalog, u skladu sa opcijama iznosa uplate predstavljenih na korisničkom portalu nakon prijave na nalog (tzv. Automatska dopuna).

Korisnik je odgovoran za korišćenje usluga punjenja električnog vozila koje se odvija preko njegovog korisničkog naloga, bez obzira koje lice je zaista koristilo konkretnu uslugu i njegov korisnički nalog. U slučaju zloupotrebe korisničkog naloga, krajnji korisnik koji smatra da je njegov korisnički nalog zloupotrebljen, u obavezi je da izmiri sve troškove za usluge izvršene pre blokade usluga (i samog korisničkog naloga) i to do trenutka kada Pružalac usluge primi obaveštenje tog korisnika o zloupotrebi. Isto važi i za sve druge troškove nastale zbog gubitka ili krađe korisničkih uređaja na kojima je instalirana aplikacija, korisničkih imena i lozinki, gubitka RFID kartice i slično.

Postpaid korisnik

Postpaid korisnik plaćanje vrši u svemu u skladu sa uslovima dogovorenim ugovorom zaključenim između Pružaoca usluge i Postpaid korisnika.

Pružalac usluge čuva i obrađuje podatke o obavljenim transakcijama, odnosno o korišćenim uslugama, a koji su mu potrebni za naplatu potraživanja od Korisnika. Pružalac usluge postupa sa pomenutim podacima o izvršenim transakcijama u svemu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka.

Sva plaćanja će biti izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Korišćenje usluge nije moguće platiti gotovinom.

Naknade za korišćenje usluge su iskazane sa obračunatim porezom na dodatu vrednost. Porez na dodatu vrednost biće obračunat u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost.

Pružalac usluge zadržava pravo da korišćenje Usluga, uključujući i korišćenje Roaming usluge od strane postpaid Korisnika, koje iz tehničkih razloga nije fakturisano, Korisniku fakturiše naknadno. U ovom slučaju Pružalac usluge će obavestiti Korisnika i/ili postpaid Korisnika o naknadnom fakturisanju i detaljima konkretne usluge koja nije blagovremeno naplaćena. Konkretna usluga koja je usled tehničkog propusta ostala nenaplaćena biće u svakom slučaju iskazana u istoriji punjenja Korisnika, dostupnoj na njegovom korisničkom nalogu.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

10. ROAMING USLUGA

Charge&GO kao internacionalno prepoznat operater, svojim postpaid korisnicima, omogućuje opciju da aktiviraju dodatnu uslugu (tzv. Roaming usluga).

Roaming usluga podrazumeva sledeće:

 • vidljivost i mogućnost pristupa mestima za punjenje električnih vozila u evropskim zemljama putem RFID kartica izdatih od strane Charge&GO-a;
 • korišćenje mesta za punjenje električnih vozila u evropskim zemljama.

Naknada za aktiviranu Roaming uslugu obuhvata sledeće (u daljem tekstu: Naknada):

 • naknadu za vidljivost i mogućnost pristupa mestima za punjenje električnog vozila u inostranstvu putem RFID kartice u iznosu od 1.200,00 RSD na mesečnom nivou,
 • naknadu za korišćenje mesta za punjenje električnih vozila u evropskim zemljama koja primenom cena drugih operatera koje važe i primenjuju se za konkretna mesta za punjenje električnih vozila u inostranstvu u momentu korišćenja mesta/stanica za punjenje u inostranstvu.

Ukoliko tokom perioda trajanja aktivirane Roaming usluge, odnosno tokom obračunskog perioda, nije bilo korišćenja mesta/stanica za punjenje električnog vozila u inostranstvu Korisniku če biti naplaćena samo naknada za vidljivost i mogućnost pristupa mestima za punjenje.

Aktivaciju Roaming usluge postpaid korisnici mogu izvršiti putem email-a podrska@chargego.rs . Postpaid korisnici mogu aktivirati Roaming uslugu isključivo sa minimalnim rokom trajanja od 3 meseca od momenta aktivacije Roaming usluge. Deaktivaciju aktivirane Roaming usluge Korisnik može zatražiti u bilo kom momentu, uz obavezu plaćanja Naknade celokupnog započetog kvartalnog perioda.

Postpaid korisnik oslobađa bilo kakve odgovornosti Pružaoca usluge za garantovanje dostupnosti mesta za punjenje u svim evropskim zemljama s obzirom na to da Pružalac usluge nema nad tim bilo kakvu kontrolu. Proveru aktivnih mesta za punjenje u realnom vremenu u evropskim zemljama Korisnik može izvršiti putem Charge&GO platforme i mobilne aplikacije.

Korisnik se obavezuje da korišćenje mesta za punjenje električnih vozila u evropskim zemljama vrši u svemu na način i u skladu sa uputstvima drugih operatera i/ili vlasnika mesta za punjenje predmetnih mesta za punjenje.

Pružalac usluge zadržava pravo da korišćenje mesta za punjenje električnih automobila u evropskim zemljama koje iz tehničkih razloga nije fakturisano Korisniku odmah nakon pružene Usluge, istu naplati naknadno.

11. REKLAMACIJE

Ukoliko Korisnik smatra da postoje nepravilnosti u obračunu, podacima na računu ili smatra da postoje neke druge nepravilnosti u vezi sa korišćenjem Usluga potrebno je da uloži reklamaciju.

Korisnik može uložiti reklamaciju slanjem iste na e-mail adresu: podrska@chargego.rs ili pozivom na broj +381 66 803 1 700 ili na broj +381 11 715 85 99.

Reklamacija mora da sadrži precizan opis nepravilnosti u obračunu ili drugog razloga za reklamaciju, mora sadržati adekvatne dokaze kojima korisnik dokazuje postojanje nepravilnosti i mora biti upućena direktno od strane korisnika konkretne usluge u vezi sa kojom ulaže reklamaciju.

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od dana njenog prijema, dok je rok za rešavanje reklamacije 30 dana od dana njenog prijema. Ukoliko Pružalac usluge iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Korisnika u roku koji je dogovoren, dužan je da tog Korisnika obavesti o produžavanju roka za rešavanje reklamacije i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost.

U slučaju odobrenja reklamacije i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Charge&GO je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Pružaoca usluga obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

12. BRISANJE KORISNIČKOG NALOGA

Korisnik ima pravo da zahteva brisanje svog korisničkog nalog u bilo kom momentu uz obavezu plaćanja svih eventualnih dugovanja koja ima prema Pružaocu usluge. Korisnik koji želi da obriše svoj korisnički nalog, to čini tako što na Charge&GO platformi ili mobilnoj aplikaciji bira opciju „Brisanje naloga“. Po prijemu zahteva za brisanje brisanje korisničkog naloga, Pružalac usluge proverava stanje na nalogu i započinje proces naplate dugovanja ili refundacije preostalog iznosa na nalogu. U slučaju da Korisnik na svom korisničkom nalogu ima na raspolaganju neiskorišćena sredstva, Pružalac usluge će neiskorišćena sredstva refundirati Korisniku u roku od 7 (sedam) dana od dana otkazivanja korisničkog naloga. Od dobijanja zahteva do brisanja naloga može proći maksimalno 10 dana.

Brisanjem korisničkog naloga na zahtev Korisnika, brišu se i svi podaci vezani za njegov korisnički nalog, uključujući a ne ograničavajući se na: sve prikupljene podatke o ličnosti u skladu sa Politikom privatnosti, podatke o sesijama punjenja konkretnog Korisnika i sl. Nakon brisanja korisničkog naloga Pružalac usluge neće imati na raspolaganju podatke vezane za konkretnog Korisnika niti mogućnost rešavanja bilo kakve eventualne reklamacije koju Korisnik može uložiti u vezi sa pruženim Uslugama. U slučaju brisanja korisničkog naloga Korisnik je u obavezi da eventualne reklamacije uloži najkasnije istovremeno sa zahtevom za brisanje naloga. Brisanje korisničkog naloga u slučaju da je Korisnik uložio određenu reklamaciju, biće obustavljeno do momenta rešavanja konkretne reklamacije.

Korisnik koji je obrisao svoj korisnički nalog se u bilo kom momentu ponovo registrovati i aktivirati nov korisnički nalog u skladu sa ovim Opštim uslovima.

13. AUTORSKA PRAVA

Dokumenti, podaci i informacije objavljene na aplikaciji ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe niti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu kompaniji Charge&GO ili bilo kojoj trećoj strani.

14. ZAVRŠNE ODREDBE

Pružalac usluge može u bilo kom trenutku da izmeni odredbe ovih Opštih uslova, cene usluga, ponudu navedenih usluga kao i njihov sadržaj. U slučaju izmena Pružalac usluge će obavesti Korisnike o svim promenama, tako što će obaveštenje objaviti na svojoj internet stranici, po potrebi, a u skladu sa konkretnim okolnostima i putem elektronskog pisanog obaveštavanja ili u samoj aplikaciji.

Pružalac usluge zadržava pravo ažuriranja i modifikacije charge&GO platforme i aplikacije izmenom njenog sadržaja bez posebnog obaveštavanja Korisnika.

U slučaju da se za bilo koji deo ovih Opštih uslova ustanovi da je neodgovarajući ili nevažeći, to neće uticati na ostale njegove odredbe koje će nastaviti da važe i dalje.

Odnosi između Korisnika i Pružaoca usluge regulisani su pozitivnim propisima Republike Srbije. Za sve međusobne sporove koje nije moguće rešiti dogovorom nadležan je sud u Beogradu.

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu dana 09.02.2024. godine.

 

 

Naučno-tehnološki park
Veljka Dugoševića 54
11000 Belgrade, Serbia

Pratite nas na društvenim mrežama

© ChargeGo 2024