+381 11 715 85 99 / +381 66 803 1 700 podrska@chargego.rs

OPŠTI USLOVI I PRAVILA ZA

KORIŠĆENJE MESTA ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA

 

 1. OPŠTE ODREDBE

Ovi opšti uslovi i pravila za korišćenje mesta za punjenje električnih vozila (u daljem tekstu: Opšti uslovi) regulišu odnos između privrednog društva Charge&GO d.o.o. Beograd i korisnika mesta za punjenje električnih automobila. Ovi Opšti uslovi primenjuju se na sve korisnike mesta za punjenje, registrovane i neregistrovane i neregistrovane, kojima Charge&GO pruža usluge određenog vremenskog korišćenja mesta za punjenje električnih vozila.

 1. DEFINICIJE

U smislu ovih Opštih uslova, korišćeni termini imaju sledeće značenje:

 • Pružalac usluge označava Charge&GO koji svojim korisnicima pruža usluge korišćenja mesta za punjenje električnog vozila koji samostalno ili zajedno sa vlasnikom stanice za punjenje i/ili mesta za punjenje, određuje cene usluge punjenja koje su vidno istaknute na Charge&GO platformi za korišćenje mesta za punjenje električnih vozila;
 • Charge&GO platforma i mobilna aplikacija predstavljaju digitalnu platformu i mobilnu aplikaciju namenjenu za punjenje električnih vozila;
 • Usluga označava određeno vremensko korišćenje mesta za punjenje baterije električnog vozila koje Charge&GO stavlja na raspolaganje Korisniku putem Charge&GO platforme i mobilne aplikacije;
 • Korisnik označava fizičko lice sa navršenih najmanje 18 godina života i/ili pravno lice, preduzetnika, bilo koji poslovni entitet, koji su vlasnici i/ili korisnici električnih vozila a kojima Charge&GO pruža uslugu vremenskog korišćenja mesta za punjenje električnog vozila. Korisnici mogu biti registrovani i neregistrovani korisnici.
 • Registrovani korisnik označava lice koje je izvršilo registraciju I otvorilo svoj korisnički nalog na Charge&GO platformi i/ili mobilnoj aplikaciji u skladu sa ovim Opštim uslovima;
 • Neregistrovani korisnik je fizičko lice koje pristupa Charge&GO platformi i/ili aplikaciji bez izvršene registracije i otvaranja korisničkog naloga;
 • Postpaid korisnik označava pravna lica sa kojima Charge&GO ima zaključen Ugovor o koršćenju Charge&GO regionalne platforme i mobilne aplikacije sa ugovorenim postpaid plaćanjem. Postpaid korisnik ima svojstvo registrovanog korisnika.
 • Električno vozilo označava električno vozilo u skladu sa definicijom električnog vozila datom u u predlogu direktive Evropskog parlamenta i Saveta o uspostavljanju infrastrukture za alternativna goriva, kao i shodno domaćim zakonima i propisima (ili u finalnoj verziji direktive);
 • Mesto za punjenje označava parking mesto sa stacioniranim punjačem koje omogućava direktno punjenje električnog vozila električnom energijom;
 • Stanica za punjenje označava entitet jednog ili više mesta za punjenje električnog vozila;
 • RFID kartica označava karticu dostavljenu Korisniku koja omogućava njegovu identifikaciju na stanici za punjenje i/ili mestu za punjenje;
 • Opšti uslovi korišćenja Charge&GO platforme i mobilne aplikacije predstavljaju uslove i pravila za korišćenje Charge&GO platforme i mobilne aplikacije koje obavezuju sve korisnike, a koji su dostupni na veb sajtu Charge&GO-a putem linka https://chargego.rs/opsti-uslovi-za-koriscenje-mesta-za-punjenje-elektricnih-vozila/
 • Politika privatnosti predstavlja politiku privatnosti Charge&GO-a u skladu sa kojom Charge&GO vrši obradu podataka o ličnosti, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i koja je dostupna na veb sajtu ili putem linka https://chargego.rs/politika-privatnosti-opsti-uslovi/
 1. KORIŠĆENJE MESTA ZA PUNJENJE

Korisnik može u svojstvu registrovanog ili neregistrovanog korisnika da koristi mesta/stanice za punjenje dostupne putem Charge&GO platforme i mobilne aplikacije. Na sve korisnike, registrovane i neregistrovane, prilikom korišćenja mesta/stanica za punjenje električnih automobila primenjuju se Opšti uslovi korišćenja Charge&GO platforme i mobilne aplikacije.

Korišćenje Usluge i naknade za korišćenje Usluge razlikuju se u zavisnosti od toga da li Korisnik pristupa mestu za punjenje u svojstvu registrovanog ili neregistrovanog korisnika.

Registrovani korisnici postupkom registracije zasnivaju pretplatnički odnos sa Pružaocem usluge i dobijaju svoj korisnički nalog. Registrovani korisnici mesta/stanice za punjenje mogu koristiti putem RFID kartice izdate od strane Charge&GO na zahtev Korisnika, ili direktno putem Charge&GO platforme ili mobilne aplikacije;

Neregistrovani korisnici mesta/stanice za punjenje mogu koristiti tako što skeniranjem QR koda na punjaču stacioniranom na mestu za punjenje pristupaju željenom punjaču, ili unosom ID broja željenog punjača na stranicu na web portalu client.chargego.rs. Neregistrovani korisnik pre korišećenja Usluge unosi svoju email adresu radi dostavljanja fiskalnog računa, a zatim ga odatle portal upućuje na stranicu za operatora plaćanja gde ostavlja podatke o platnoj kartici. Nakon obavljenog punjenja, platna kartica se zadužuje za iznos punjenja, a na email koji je Korisnik uneo se dostavlja fiskalni račun. Korišćenjem mesta za punjenje vidljivih na Charge&GO platformi i aplikaciji Korisnici prihvataju ove Opšte uslove, Opšte uslove korišćenja Charge&GO platforme i mobilne aplikacije i Politiku privatnosti.

4. IDENTIFIKACIJA KORISNIKA

Registrovani Korisnik pre započinjanja korišćenja Usluge vrši proces identifikacije. Identifikacija registrovanog Korisnika vrši se u cilju obezbeđivanja primene uslova predviđenih isključivo za registrovane Korisnike.

Identifikacija registrovanih Korisnika može se vršiti putem RFID ili putem drugih tehničkih uređaja ili sredstava (kao što je internet platforma, mobilna aplikacija) koje pruža Pružalac usluge. Konkretan način identifikacije Korisnik usluge bira prilikom registracije i može ga naknadno menjati u skladu sa Opštim uslovima korišćenja Charge&GO platforme i mobilne aplikacije.

 1. NAKNADE ZA KORIŠĆENJE USLUGA

Za korišćenje Usluge, Korisniku se naplaćuje naknada prema aktuelnom cenovniku istaknutom na platformi i na mobilnoj IOS i Android aplikaciji ili prema cenama koje su na drugi način učinjene dostupnim Korisniku.

Naknade za Usluge koje važe u svakom trenutku detaljnije su definisane na platformi za svako izabrano mesto za punjenje pojedinačno, kao i na mobilnoj IOS i Android aplikaciji. Naknade za Usluge se mogu razlikovati na različitim mestima za punjenje. Željeno mesto za punjenje Korisnik može pronaći na www.client.chargego.rs/map Naknade korišćenja mesta za punjenje se mogu razlikovati u zavisnosti od toga da li je u pitanju registrovani Korisnik ili neregistrovani Korisnik koji koristi opciju jednokratnog plaćanja. Naknade korišćenja mesta za punjenje su uvek prikazane pre početka same sesije punjenja.

Neregistrovani Korisnik za pružene Usluge plaća naknadu u skladu sa aktuelnim cenovnikom istaknutim na platformi za svako izabrano mesto za punjenje pojedinačno, kao i na mobilnoj IOS i Android aplikaciji.

Registrovanom Korisniku se pružanje Usluge naplaćuje na bazi pretplate, a sve u skladu sa Opštim uslovima  korišćenja Charge&GO platforme i mobilne.

 1. PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA KOJE SE TIČU PRUŽANJA USLUGE

Korisnik je obavezan da svoje električno vozilo drži u ispravnom stanju koje omogućava pružanje Usluge na adekvatan način, i time sprečava mogućnost nastanka eventualne štete, bilo mestu za punjenje, bilo samom električnom vozilu, usled neispravne opreme i instalacija vozila.

Korisnik se obavezuje da će se suzdržati od pritiska havarijskog tastera (tzv. pečurka) te da pružanje Usluge neće prekidati pritiskom  na havarijski taster ili stop taster jer je isti namenjen isključivo hitnom prekidu punjenja u slučaju neposredne opasnosti i/ili havarije. Prekid punjenja Korisnik je obavezan da vrši na isti način na koji je započeo punjenje, putem aplikacije, platforme ili prislanjanjem RFID kartice.

Prilikom korišćenja mesta za punjenje, Korisnik je obavezan da se pažljivo pridržava uputstava za upotrebu stanice za punjenje i/ili mesta za punjenje. Uputstva su vidno istaknuta na svakom pojedinačnom mestu za punjenje.

Korisnik u potpunosti oslobađa Pružaoca usluge bilo kakve odgovornosti, i obavezuje se da Pružaocu usluge i svim trećim licima u potpunosti nadoknadi svu štetu koja nastane usled nepoštovanja odredbi  ovih Opštih uslova. Korisnik se obavezuje da Pružaocu usluge nadoknadi sve eventualne troškove koje je imao u vezi sa prouzrokovanom štetom.

Korisnik u potpunosti oslobađa Pružaoca usluge bilo kakve odgovornosti, i obavezuje se da Pružaocu usluge i svim trećim licima u potpunosti nadoknadi svu štetu koja nastane usled oštećenja i/ili kvara mesta za punjenje do koga je došlo usled nepoštovanja datih uputstava, nepažnjom ili nemarom Korisnika.

U cilju sprečavanja oštećenja, kao i u slučaju postojanja opasnosti od oštećenja ili u slučaju već nastalog oštećenja, Korisnici i Pružalac usluge dužni su da preduzmu sve mere da spreče ili ograniče oštećenje koje se mogu razumno tražiti i zahtevati od njih.

Korisnik se obavezuje da ukoliko primeti bilo kakvu nepravilnost ili problem  prilikom korišćenja mesta za punjenje bez odlaganja obavesti Pružaoca usluga i postupi u svemu prema uputstvima koja su vidno istaknuta na stanici za punjenje i/ili mestu za punjenje.

Korisnik prihvatanjem ovih Opštih uslova potvrđuje da je obavešten da je JP „Elektroprivreda Srbije”, Operator distributivnog sistema „EPS DISTRIBUCIJA“ d.o.o. Beograd i AD Elektromreža Srbije, odgovoran za stabilnost elektroenergetskog sistema i da je dužan da isporuči određeni kvalitet električne energije, kao i da vrši balansiranje elektroenergetskog sistema, te oslobađa Pružaoca usluge bilo kakve odgovornosti u vezi sa tim. U slučaju pada mreže, kompanija koja je odgovorna za elektroenergetski sistem (EPS) mora bez odlaganja ili da poveća proizvodnju električne energije iz drugih izvora ili da smanji potrošnju. Kompanija koja je odgovorna za elektroenergetski sistem (EPS) mestima za punjenje može automatski izdati naredbu za smanjenje snage punjenja u slučaju pada mreže. Prekid punjenja obično je kratkotrajan, a može se manifestovati kroz promenu brzine punjenja ili prekida punjenja električnog vozila, odnosno putem vraćanje energije  iz baterije električnog vozila u mrežu u slučaju V2G sistema.

Pružalac usluga se oslobađa odgovornosti za bilo kakav potencijalni pad mreže, pad napona, pad interneta, uključujući i greške prilikom usluge punjenja električnog vozila uzrokovane Korisnikovim nepoštovanjem uputstava za korišćenje, uključujući i odredbe ovih Opštih uslova,, neispravnost RFID kartice za punjenje usled fizičkog oštećenja ili druga tehnička sredstva identifikacije ili druga oštećenja uzrokovana stvarima koje se tiču korišćenja ili funkcionalnosti usluge punjenja.

 1. DOSTUPNOST MESTA ZA PUNJENJE

Raspoloživa mesta za punjenje Korisnik može videti u realnom vremenu na Charge&GO platformi i mobilnoj aplikaciji u skladu sa legendom boja označenih mesta (zelena boja: slobodno mesto za punjenje; crvena boja: mesto za punjenje je zauzeto; zeleno-crvena boja: na stanici za punjenje sa više raspoloživih mesta za punjenje jedno mesto za punjenje je zauzeto, a drugo dostupno; siva boja: mesto za punjenje je nedostupno).

Pružalac usluge i/ili vlasnik stanice/mesta za punjenje mogu privremeno ili trajno obustaviti dostupnost određene stanice/mesta za punjenje električnih automobile usled održavanja, izvođenja radova ili bilo kakvih okolnosti koje utiču na dostupnost te stanice/mesta za punjenje Korisniku i tom slučaju će predmetna stanica adekvatno biti označena na platformi i/ili aplikaciji.

Korisnik se obavezuje da nakon izvršene Usluge napusti mesto za punjenje električnih automobila kako bi obezbedio dostupnost samog mesta sledećem korisniku.

 1. PREKID PRUŽANJA USLUGE

Pružalac usluge je ovlašćen da privremeno prekine dostupnost usluge na pojedinim mestima za punjenje tokom trajanja neophodnih radova na održavanju i unapređenju usluge. Pored toga, usluga može da se prekine kako bi se obezbedilo upravljanje elektro distributivnom mrežom, radi potreba balansiranja elektroenergetskog sistema, podizanja kvaliteta snabdevanja električnom energijom i kao i usled drugih sličnih slučajeva. Nedostupna mesta za punjenje biće u realnom vremenu prikazana na platformi I mobilnoj aplikaciji na način kako je objašnjeno u ovim Opštim uslovima.

Pružalac usluge ima pravo da odbije da pruži uslugu i da bez odlaganja prekine pružanje usluge Korisniku, ukoliko to zahtevaju zvanični propisi ili sudski nalozi i/ili ukoliko postoji sumnja da se postoji zloupotreba korisničkog naloga po prijemu obaveštenja od strane Korisnika o potencijalnoj zloupotrebi, ukoliko se Usluga koristi protivno uslovima i pravilima iz ovih Opštih uslova i zaključenog Ugovora između Pružaoca usluga i Korisnika  ili ako Korisnik na drugi način postupa nezakonito ili neadekvatno u odnosu na svrhu zaključenja Ugovora i ovih Uslova.  Pružalac usluge ima pravo da privremeno ograniči ili obustavi pružanje Usluga u slučaju da Korisnik nije izmirio svoje obaveze prema Pružaocu usluga.

U slučaju da je do prekida Usluge došlo usled okolnosti koju je prouzrokovao Korisnik, kao što je primera radi nepoštovanje istaknutih uputstava korišćenja Usluge, Korisnik neće biti oslobođen plaćanja Usluge do momenta prekida ili drugih obaveza koje može imati prema Pružaocu usluge.

 1. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Pružalac usluge može u bilo kom trenutku da izmeni odredbe ovih Opštih uslova, cene usluga i njihov sadržaj.

Pružalac usluge se obavezuje da obavesti Korisnike o svim nastalim promenama, tako što će obaveštenje objaviti na samoj platformi ili aplikaciji.

U slučaju da Korisnik nastavi da koristi Usluge nakon isticanja obaveštenja o nastalim izmenama, smatra se da je saglasan sa istima.

U slučaju da se za bilo koju odredbu ovih Opštih uslova ustanovi da je neodgovarajuća ili nevažeća, to neće uticati na važenje i primenu ostalih odredbi.

Odnosi između Korisnika i Pružaoca usluge regulisani su pozitivnim propisima Republike Srbije. Za sve međusobne sporove koje nije moguće rešiti dogovorom nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.

Ovi Opšti uslovi predstavljaju sastavni deo svih Ugovora koje Pružalac usluge zaključi sa Korisnicima a koji se tiču korišćenja mesta za punjenje kao i korišćenja regionalne platforme Charge&GO i mobilne aplikacije, a Korisnik svojim prihvatanjem potvrđuje da ih je pročitao i u potpunosti razumeo, te da ih kao takve u celosti prihvata.

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu dana 10.11.2023. godine.

Naučno-tehnološki park
Veljka Dugoševića 54
11000 Belgrade, Serbia

Pratite nas na društvenim mrežama

© ChargeGo 2024