OPŠTI USLOVI I PRAVILA ZA

KORIŠĆENJE MESTA ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA

 

1.1. Opšti uslovi i pravila za uslugu punjenja vozila predstavljaju sastavni deo Ugovora kojim se ugovara pravo Korisnika na određeno vremensko korišćenje mesta za punjenje baterije električnog vozila na određenim javnim ili drugim stanicama i/ili mestima za punjenje o čijim lokacijama ga izvesti  Pružalac usluge.

 

1.2. U smislu ovih Opštih uslova, korišćeni termini imaju sledeće značenje:

 

–          Pružalac usluge označava Charge&GO d.o.o. koji omogućava korišćenje mesta za punjenje električnog vozila i koji samostalno i/ili zajedno sa vlasnikom stanice za punjenje i/ili mesta za punjenje određuje cene usluge punjenja koje su vidno istaknute na platformi za punjenje električnih vozila;

 

–          Korisnik označava pravno lice, preduzetnika, bilo koji poslovni entitet i/ili fizičko lice koje sa Pružaocem usluge zaključi Ugovor o korišćenju mesta za punjenje. U slučaju da je Korisnik fizičko lice, na poslovni odnos se primenjuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača koje se odnose na potvrdu informacija prilikom prodaje na daljinu;

 

–        Električno vozilo označava električno vozilo definisano u predlogu direktive Evropskog parlamenta i Saveta o uspostavljanje infrastrukture za alternativna goriva kao i shodno domaćim zakonima i propisima (ili u finalnoj verziji direktive);

 

–          Stanica za punjenje označava entitet jednog ili više mesta za punjenje električnog vozila;

 

–        Mesto za punjenje označava mesto koja omogućavaju direktno punjenje električnog vozila električnom energijom. Mesta za punjenje mogu biti brza sa snagom većom od 22 kW  ( uz korišćenje brzih punjača ) kao i za spora punjenja maksimalne snage do 22 kW;

 

–          RFID kartica označava karticu dostavljenu Korisniku koja omogućava njegovu identifikaciju na Stanici za punjenje i/ili Mestu za punjenje;

 

–          Usluga označava pravo Korisnika na korišćenje mesta za punjenje baterije električnog vozila;

 

–          Ugovor označava Ugovor o korišćenju mesta za punjenje električnih vozila čiji sastavni deo čine ovi Uslovi.

 

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O KORIŠĆENJU MESTA ZA PUNJENJE

2.1  Ugovor se zaključuje u elektronskoj formi na internet platformi kompanije Charge&GO koji se nalazi na www.client.chargego.rs u određenom ili neodređenom trajanju. Po zaključenju ugovora Korisnik se prijavljuje kao korisnik usluge i obavezuje se da će se pridržavati svih Opštih uslova za usluge punjenja.

 

2.2. Korisnik koji je fizičko lice ima pravo da otkaže Ugovor tako što će obavestiti Pružaoca usluge o otkazivanju u roku od četrnaest (14) dana od prijema obaveštenja o potvrdi i pisma dobrodošlice, osim ako je usluga pružena odnosno ukoliko se sa pružanjem usluge otpočelo pre isteka otkaznog roka.

 

PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA KOJE SE TIČU PRUŽANJA USLUGE

3.1. Kako bi se sprečilo oštećenje, u slučaju postojanja opasnosti od oštećenja ili u slučaju već nastalog oštećenja, Ugovorne strane preduzimaju sve mere da spreče ili ograniče oštećenje koje se mogu razumno tražiti i zahtevati od Ugovorne strane.

 

3.2. Korisnik je obavezan da svu opremu i instalacije električnog vozila koje se puni održava u ispravnom stanju tako da u svakom trenutku ispunjavaju zahteve utvrđene propisima, Ugovorom i uputstvima proizvođača. Tehnički zahtevi za korišćenje mesta za punjenje nalaze se na internet platformi www.client.chargego.rs, kao i na mestima za punjenje i Korisnik je obavezan na njihovo puno poštovanje.

 

3.3.  Prilikom korišćenja mesta za punjenje, Korisnik je obavezan da se pažljivo pridržava uputstava za upotrebu stanice za punjenje i/ili mesta za punjenje. Uputstva su vidno istaknuta na svakom pojedinačnom mestu za punjenje.

 

3.4. Korisnik je u potpunosti odgovoran Pružaocu i svim trećim licima za bilo koju posledicu ili štetu koja je prouzrokovana ili koja nastane zbog neispunjavanja ugovorenih zahteva iz člana 3.1. i 3.2, i obavezuje se da će u celosti naknaditi zajedno sa svim nastalim troškovima.

 

3.5. Korisnik je odgovoran za štetu koja nastane na strani Pružaoca ili bilo kog trećeg lica zbog oštećenja i/ili kvara mesta za punjenje do koga je došlo usled nepoštovanja datih uputstava, nepažnjom ili nemarom Korisnika.

 

3.6. Korisnik se obavezuje da ukoliko primeti bilo kakvu neispravnost  ili problem  prilikom korišćenja mesta za punjenje bez odlaganja postupi u svemu prema uputstvima koja su vidno istaknuta na stanici za punjenje i/ili mestu za punjenje i da odmah obavesti Pružaoca usluga.

 

3.7. Korisnik potvrđuje da je pre zaključenja Ugovora obavešten da je JP „Elektroprivreda Srbije”, Operator distributivnog sistema „EPS DISTRIBUCIJA“ d.o.o. Beograd i AD Elektromreža Srbije,  odgovorna za stabilnost elektroenergetskog sistema i da je dužna da isporuči određeni kvalitet električne energije, kao i da vrši balansiranje elektroenergetskog sistema. U slučaju pada mreže, kompanija koja je odgovorna za elektroenergetski sistem (EPS) mora bez odlaganja ili da poveća proizvodnju električne energije iz drugih izvora ili da smanji potrošnju. Mestima za punjenje može se automatski izdati naredba za smanjenje snage punjenje u slučaju pada mreže. Prekid punjenja obično je kratkotrajan, a može se manifestovati kroz promenu brzine punjenja ili prekida punjenja električnog vozila, odnosno putem vraćanje energije  iz baterije električnog vozila u mrežu u slučaju V2G sistema.

 

3.8.   Pružalac se oslobađa odgovornosti za bilo kakav potencijalni pad mreže, pad napona, pad interneta ili greške prilikom usluge punjenja električnog vozila, nesmetano korišćenje, neispravnost RFID kartice za punjenje ili druga tehnička sredstva identifikacije ili druga oštećenja uzrokovana stvarima koje se tiču korišćenja ili funkcionalnosti usluge punjenja.

 

IDENTIFIKACIJA KORISNIKA

4.1. Pre korišćenja usluge, korisnik se identifikuje sa RFID karticom ili drugim tehničkim uređajima ili sredstvima (kao što je Internet platforma, mobilna aplikacija ili SMS) koje pruža Pružalac usluge. Konkretan način identifikacije Korisnik usluge bira prilikom registracije. Korisniku usluge je omogućeno i da naknadno izvrši poručivanje RFID kartice i/ili da se registruje na IOS ili Android aplikaciju.

 

4.2.      Ukoliko je izabrana identifikacija putem kartice, Pružalac isporučuje Korisniku RFID karticu poštom na adresu navedenu u  Ugovoru.

 

4.2.1.   Korisnik je u potpunosti  odgovoran za čuvanje/korišćenje  RFID kartice,  za sve radnje izvršene sa RFID karticom u granicama prava pristupa tokom važenja kartice, kao i za radnje izvršene sa drugim poverljivim podacima Korisnika električnog vozila potrebnim za korišćenje usluge punjenja.

 

4.2.2.   Korisnik je dužan da odmah obavesti Pružaoca u slučaju gubitka, u kom slučaju će kartica biti poništena, a Korisnik obavešten bez odlaganja. U slučaju gubitka, Korisniku će biti izdata nova RFID kartica po ceni navedenoj u cenovniku Pružaoca.

 

CENOVNIK USLUGA, FAKTURISANJE, ZATEZNE KAMATE I PREKID USLUGE PUNJENJA

5.1. Za korišćenje Usluge, Korisniku se naplaćuje naknada prema cenovniku usluga važećem u tom određenom trenutku ili prema cenama koje su na drugi način dostavljene korisniku električnog vozila. Naknade za usluge koje važe u svakom trenutku detaljnije su definisane na veb stranici Pružaoca www.client.chargego.rs, kao i na platformi za svako izabrano mesto za punjenje pojedinačno, kao i na mobilnoj IOS i Android aplikaciji. Korisnik može naći željeno mesto za punjenje na www.client.chargego.rs/map

 

5.2. Ukoliko je tako Ugovorom definisano, korišćenje usluge se naplaćuje na bazi pretplate, tako što Korisnik prenosi željeni iznos sredstava  na svoj korisnički račun koji služi za uslugu korišćenja usluga. Nakon svakog korišćenja usluge, iznos koji odgovara transakciji naplaćuje se sa naloga korisnika. Pružalac dostavlja mesečni račun za korišćenje usluge, uključujući i svaku sesiju punjenja izvršenu tokom navedenog meseca. Korisnik električnog vozila se mora pobrinuti da na njegovom računu ima dovoljno sredstava za sesiju punjenja. Korisnik u svakom trenutku može da prebaci novac na svoj korisnički nalog.

 

5.3. Ukoliko je tako Ugovorom definisano, Korisnik može da omogući plaćanje usluga putem automatskog zaduženja, u kom slučaju će Korisnikova kartica za plaćanje automatski biti zadužena za određeni iznos kada saldo korisničkog naloga padne ispod određenog limita definisanog Ugovorom. Uslugu plaćanja obezbeđuje partner Pružaoca usluga.

 

5.3.1.  Ako je korisnički nalog Korisnika električnog vozila prekoračen, Pružalac usluge punjenja ima pravo da naplaćuje razumne izdatke i troškove prouzrokovane prekoračenjem, kao i zatezne kamate na osnovu Zakona o zateznoj kamati „Službeni glasnik RS“ br. 119/2012. Zatezna kamata se naplaćuje od datuma prekoračenja.

 

PREKID PRUŽANJA USLUGE

6.1. Pružalac usluge je ovlašćen da privremeno prekine pružanje usluge tokom trajanja neophodnih radova na održavanju i unapređenju usluge. Pored toga, usluga može da se prekine kako bi se obezbedilo upravljane elektro distributivnom mrežom, radi potreba balansiranja elektroenergetskog sistema, podizanja kvaliteta snabdevanja električnom energijom i kao i usled drugih sličnih slučajeva.

 

6.2. Pružalac usluge ima pravo da odbije da pruži uslugu i da bez odlaganja prekine pružanje usluge Korisniku, ukoliko to zahtevaju zvanični propisi ili sudski nalozi i/ili ako se sumnja da se usluga punjenja koristi bez dozvole, nasuprot uslovima i pravilima iz ovih Uslova i Ugovora ili ako se Korisnik na drugi način nezakonito ili neadekvatno u odnosu na svrhu zaključenja Ugovora i ovih Uslova.

 

6.3. Pružalac usluge će, ukoliko je to moguće, obavestiti unapred Korisnika vozila putem elektronske pošte ili na drugi način koji Pružalac usluge smatra adekvatnim o razlogu prekida usluge punjenja i vremenu prekida pružanja usluge punjenja.

 

6.4. Ako je prekinuta usluga zbog razloga koji je prouzrokovao Korisnik, Korisnik neće biti oslobođen plaćanja ili drugih obaveza prema Pružaocu usluge. Pored toga, Pružalac ima pravo da naplati razumnu naknadu za slanje pisanog ili elektronskog obaveštenja o prekidu, uključujući i eventualne troškove obrade od Korisnika.

 

PROMENA USLOVA I PRAVILA ILI CENA, TRANSFER ILI RASKID UGOVORA

7.1   Pružalac usluga zadržava pravo da promeni uslove i pravila Ugovora o usluzi punjenja obaveštavanjem Korisnika električnih vozila elektronskim putem ili na drugi pisani način koji Pružalac usluge smatra odgovarajućim, pod uslovom da je obaveštenje učinjeno najmanje dve (2) nedelje ranije, a promena Ugovora je opravdana, s obzirom na cenu i druge faktore koji utiču na to.   U slučaju da se Korisnik ne saglasi sa izmenjenim uslovima, Ugovor će se smatrati raskinutim istekom perioda od dve nedelje nakon izvršenog obaveštavanja.

 

7.2  Korisnik električnog vozila ne može da prenese Ugovor o usluzi punjenja na treću stranu. Pružalac usluga punjenja ima pravo da prenese Ugovor o usluzi punjenja na drugog pružaoca usluge punjenja. Uslovi i pravila Ugovora o usluzi punjenja ne mogu biti promenjeni u vezi sa prenosom ugovora. Korisnik električnog vozila će biti obavešten o prenosu najkasnije uz prvu fakturu od novog pružaoca usluge punjenja.

 

7.3  Ugovor o usluzi punjenja na određeno vreme prestaje da važi istekom trajanja Ugovora ili usled raskida Ugovora.

 

7.4  Ugovor o usluzi naplate na neodređeno prestaje da važi usled otkaza ili raskida.. Obe Ugovorne strane mogu prekinuti ugovor o usluzi naplate sa rokom otkaza od dve (2) nedelje, osim ako nije drugačije dogovoreno.

 

7.5  Pružalac usluge ima pravo da raskine Ugovor o usluzi ako je Korisnik prekršio svoje materijalne obaveze koje su obuhvaćene Ugovorom i ovim Uslovima  ili ako je usluga punjenja prekinuta usled postupanja Korisnika suprotno članu 3. ovih Uslova, ako postoji  sumnja da je usluga korišćena bez dozvole, protivno uslovima i pravilima Ugovora ili ako se punjenje odvija na način koji ne odgovara svrsi usluge punjenja. Korisnik ima pravo da raskine Ugovor ako usluga punjenja ne može da se koristi duže od jednoj (1) dana (24 časa), osim ako ne pružanje usluge nije posledica više sile ili potiče od razloga na koje Pružalac ne može da utiče.

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

8.1 Strane potpisnice se međusobno obavezuju da eventualne sporove po ovom Ugovoru rešavaju sporazumno, dok u slučaju spora ugovaraju nadležnost Suda u Beogradu ( po sedištu Pružaoca usluge), osim u slučajevima kada je mesna nadležnost zakonom propisana.

 

8.2. Ovi Uslovi predstavljaju sastavni deo Ugovora o korišćenju mesta za punjenje električnih vozila, dok Korisnik svojim prihvatanjem potvrđuje da ih je pročitao i u potpunosti razumeo te da ih kao takve u celosti prihvata.