OPŠTI USLOVI

KORIŠĆENJA MOBILNE APLIKACIJE  

Dobro došli na Charge&Go mobilnu aplikaciju!

Charge&Go je registrovan i zaštićeni znak, a web platforma i mobilne aplikacije za iOS i ANDROID telefone  su vlasništvo Preduzeća za proizvodnju, promet i usluge Charge&GO d.o.o. Beograd, ul. Oslobođenja br. 22b, matični broj 21709271, PIB: 112627756 (u daljem tekstu: charge&GO).

Korisnik mobilne aplikacije je fizičko ili pravno lice koje ispunjava kriterijume predviđene ovim Opštim uslovima korišćenja mobilne aplikacije (u daljem tekstu: Uslovi), koji je pročitao i razumeo Uslove i sa njima se u potpunosti složio i koje je nakon unošenja neophodnih podataka dalo saglasnost na obradu podataka o ličnosti.

Uslovi će biti povremeno ažurirani ili menjani nakon čega će biti objavljivani na internet prezentaciji Charge&GO koji se nalazi na adresi www.chargego.rs, kao i u mobilnim aplikacijama. U slučaju izmene i/ili revizije Uslova, radi nastavka korišćenja aplikacije, od korisnika će biti tražena saglasnost na izmenjene Uslove.

OPIS USLUGE

 

Charge&Go mobilne aplikacije za iOS i ANDROID mobilne telefone su namenjena korisnicima – fizičkim licima koja imaju najmanje navršenih 16. godina, koji su vlasnici i/ili korisnici električnih vozila i koji kupuju uslugu korišćenja mesta za punjenje električnog vozila koju pruža Charge&GO. Korisnik Charge&Go mobilne aplikacje koristi bez naknade ka kompaniji charge&GO, dok se upotreba internet infrastrukture za preuzimanje aplikacije njeno i korišćenje u realnom vremenu namiruju provajderu usluge pristupa internetu po cenama koje je ugovorio korisnik.

Mobilne aplikacije Charge&Go omogućavaju registrovanim korisnicima:

 • uputstvo za korišćenje/podešavanje aplikacije uz saglasnost za pristup i korišćenje servisa mobilnih uređaja,
 • korišćenje i plaćanje usluge korišćenje mesta za punjenje električnog vozila na kompletnoj teritoriji Republke Srbije, regiona, kao i u zemljama Evropske Unije;
 • korišćenje mapa sa prikazom raspoloživih stanica/mesta za punjenje električnog vozila;
 • definisanje i upravljanje šifrom za pristup delu aplikacije za plaćanje;
 • slanje obaveštenja o korišćenim uslugama na e-mail adresu korisnika i pregled svih transakcija;
 • formiranje korisničkog naloga gde korisnik može videti podatke svog korisničkog naloga, i istorije svih transkacija punjenja električnog vozila;
 • pregled i izmena ličnih podataka registrovanih korisnika;
 • prikaz marketinških poruka i obaveštenja kao i prikaz i čuvanje personalizovanih marketinških ponuda;
 • opciju brisanja naloga za slučaj prestanka korišćenja aplikacije

KORIŠĆENJE APLIKACIJE

 

Korisnik potvrđuje da aplikaciju i internet koristi isključivo na sopstvenu odgovornost, i nepozivo je saglasan da charge&GO ne daje bilo kakve garancije niti preuzima odgovornost za bilo koje eventualne štete koje korisnik pretrpi prilikom korišćenja aplikacije i interneta. Korisnik oslobađa bilo kakve odgovornosti charge&GO za garantovanje dostupnosti interneta s obzirom na to da charge&GO nema nad tim bilo kakvu kontrolu.

Preuzimanjem i instalacijom aplikacije, korisnik prihvata sve rizike koji mogu nastati iz njenog korišćenja, i obavezuje se da sadržaj aplikacije koristi isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.  Korisnik se obavezuje da će učiniti sve što je u njegovoj moći da bilo koje treće lice ne dođe u posed uređaja na kome je aplikacija instalirana, kao i da nikome neće omogućiti neovlašćeno upoznavanje sa njegovim ličnim nalogom na mobilnim aplikacijama Charge&Go.

Charge&GO neće snositi bilo kakvu odgovornost za svaku i bilo koju eventualnu štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem mobilnih telefona, kompjutera ili drugih uređaja na kome je instalirana web platforma ili mobilna aplikacija ili neovlašćenim pristupom personalizovanim podacima korisnika koji su sačuvani u okviru aplikacija na pomenutim uređajima.

Zaštita aplikacije šifrom je omogućena i sadržana u podešavanjima, a unos šifre omogućava pristup delu aplikacije namenjenom kupovini. Šifru definiše sam korisnik prilikom instalacije aplikacije i on je odgovoran je za njeno čuvanje i potvrđuje da je upoznat sa činjenicom da charge&GO nije upoznat, niti čuva podatke o definisanim šiframa.

Korisnik se obavezuje da će sve usluge i servise aplikacije koristiti isključivo u skladu sa njihovom namenom kao i da će se uzdržati od bilo kakvih radnji kojima bi se mogao ugroziti njihov normalan rad.

Korisnik će prilikom instalacije aplikacije štikliranjem predviđenog polja dati saglasnost za obradu podataka o ličnosti koje unosi u aplikaciju, dok će se obrada podataka o ličnosti vršiti na osnovu date saglasnosti štikliranjem polja o prihvatanju OPŠTIH USLOVI I PRAVILAZA KORIŠĆENJE MESTA ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA, kao ovih USLOVA ZA KORIŠĆENJE MOBILNIH APLIKACIJA. U slučaju da korisnik želi da prima personalizovane i ostale marketinške ponude, o prihvatanjem ovih uslova je dao svoju posebnu saglasnost za obradu podataka. Za kreiranje personalizovanih ponuda, a radi prilagođavanja ponuda korisniku, charge&GO može pristupiti bazi sa svim transakcijama korisnika.

OGRANIČENJE/OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

 

Prihvatanjem ovih Uslova, korisnik u potpunosti oslobađa charge&GO svake i bilo koje odgovornosti za štetu koja eventulano nastane korišćenjem aplikacije, štete koja na bilo koji način potiče ili je na bilo koji način u vezi sa korišćenjem aplikacije.

Korisnik u potpunosti oslobađa odgovornosti charge&GO i za bilo koje posledice koje nastanu radnjama ili propuštanjem radnji korisnika koje potiču od upotrebe ili zloupotrebe sadržaja aplikacije, kao i za bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja aplikacije.

PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

 

Saglasno članu 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018 – dalje: Zakon), ispunjavajući dužnost rukovaoca u svojstvu pravnog lica prema korisniku od koga se prikupljaju podaci koji se na njega odnose, charge&GO pruža korisniku u trenutku prikupljanja podataka sledeće informacije:

Rukovalac podataka:  Charge&GO d.o.o. Beograd, ul. Oslobođenja br. 22b, matični broj 21709271, PIB: 112627756.

Kontakt podaci:           Charge&GO d.o.o. Beograd, ul. Oslobođenja br. 22b, matični broj 21709271, PIB: 112627756.

Info centar: +381 (11) 715 85 99, e-mail: podrska@chargego.rs 

internet sajt www.chargego.rs

Podaci o ličnosti:       Charge&GO d.o.o. Beograd se obavezuje da će štititi privatnost korisnika web platforme i mobilnih aplikacija.

Unoseći svoje lične podatke u aplikaciju, korisnici pristaju na obradu ličnih podataka u skladu sa politikom privatnosti i zaštite podataka regulisanih ovim Uslovima. Lični podaci koje Charge&GO d.o.o. Beograd obrađuje sastoje se od podataka koje su korisnici direktno dostavili i podataka koje su korisnici indirektno dostavili.

Podaci koje korisnici direktno dostavljaju su: Ime i prezime, grad/mesto prebivališta, broj mobilnog telefona, e-mejl adresa koja predstavlja i korisničko ime za prijavu na web platformu i mobilne aplikacije, podatke o platnim karticama, saglasnosti za obradu ličnih podataka i saglasnosti na Opšte uslove korišćenja aplikacije Charge&Go.

 

Korisniku se nakon instaliranja mobilne aplikacije, u toku procesa kreiranja korisničkog naloga, prikazuju Opšti uslovi korišćenja aplikacije. Neophodno je da korisnik Opšte uslove pročita, razume i da se sa njima saglasi, kao i da, pre početka korišćenja aplikacije, ukoliko je saglasan, da svoju saglasnost štikliranjem predviđenog polja, kao i da da svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti koje unosi u aplikaciju.

Obrada podataka korisnika za funkcionalnost same aplikacije vrši se na osnovu pristanka. Pravni osnov za obradu podataka jeste ugovorni odnos između korisnika i charge&GO.

Podaci koje su korisnici indirektno dostavili: Analitički podaci o korišćenju aplikacije koji se prikupljaju u svrhu analize i optimizacije korišćenja aplikacije i korisničkog iskustva;  Podaci o aplikaciji i uređaju kao što su IP adresa korisnika, ID korisničkog uređaja, verzija operativnog sistema korisničkog uređaja i slično koji se čuvaju na uređaju i koji korisnici putem aplikacije koriste za pristup uslugama.

Podaci o geolokaciji (podaci koji se odnose na lokaciju korisnika) se ne čuvaju. Google mapa se prikazuje na početnom ekranu i pruža informaciju o najbližoj stanici za punjenje i/ili mestu za punjenje kao i o trenutnoj lokaciji korisnika, isključivo ukoliko je korisnik uključio opciju za praćenje lokaciju na svom mobilnom uređaju.

Google mapa pruža mogućnost prikaza svih stanica za punjenje i/ili mesta za punjenje sa raspoloživom vrstom, snagom punjača (brzih ili sporih) i dostupnih konektora. Nakon odabira željene stanice/mesta za punjenje, aplikacija će u okviru integrisane Google mape ponuditi navigaciju korisniku do njene lokacije.

Podatak o geolokaciji je neophodan i za izvršenje transakcije, a u cilju zaštite korisnika za slučaj eventualne zloupotrebe. Ukoliko je udaljenost korisnika/mobilnog telefona od lokacije stanice, odnosno mesta za punjenje veća od 100 metara, nije omogućena opcija korišćenja punjača i usluga neće biti pružena.

SVRHA I OPRAVDANI RAZLOZI ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI      

 

Svrha i osnov za obradu podataka o ličnosti:

 • realizacija ugovora o pružanju usluge korišćenja punjača za električna vozila kao i za upravljanje procesom eventualnih reklamacija i žalbi korisnika aplikacije,
 • obezbeđivanje sigurnosti usluga koje se pružaju putem aplikacije a radi osiguranja njihove pravilne upotrebe, radi sprečavanja zloupotrebe aplikacije i usluga iz aplikacije kao i radi idetifikovanja i/ili istraživanja prevarnih radnji,
 • za deljenje korisničkih podataka sa trećim licima kada je to neophodno, a što se može dogoditi u tri slučaja i to:
 1. Prilikom korišćenja opcije registracije korisničkog naloga putem profila na društvenim mrežama, u slučaju da korisnik poveže aplikaciju sa svojim profilom na nekoj od društvenih mreža, u kom slučaju charge&GO može koristiti podatke (ime, prezime, imejl i profilnu fotografiju) dobijene od strane društvene mreže u skladu sa pravilima privatnosti te društvene mreže;
 1. U slučaju promene vlasništva nad aplikacijom, u kom slučaju korisnik mora biti obavešten da su njihovi lični podaci preneti novom vlasniku. U slučaju promene vlasništva nad aplikacijom, može da odluči da li želi da nastavi sa korišćenjem usluga aplikacije, dok je novi rukovalac podacima dužan preduzeti sve zakonom predviđene obaveze;
 1. Prilikom unosa podataka o platnim karticama u aplikaciju, podaci se dostavljaju i bankama sa kojima charge&GO ima zaključen ugovor o pružanju usluge obradu platnih transakcija nastalih korišćenjem aplikacije prema uslovima korišćenja banke. Podaci o platnim karticama se čuvaju u sistemu kompanije koja pruža uslugu procesuiranja platnih transakcija, u skladu sa Standardom sigurnosti podataka u industriji platnih kartica (PCI DSS), dok charge&GO aplikacija ne čuva nijedan podatak o platnim karticama korisnika.

 

Platne kartice su u aplikaciji prikazane samo sa krajnjim (truncated) brojem kartice gde su prikazane samo poslednje 4 cifre broja kartice. Ostali podaci o karticama ne nalaze se, niti se mogu videti, u aplikaciji.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, kompletan proces naplate obavlja na stranicama WS Pay, dok podaci o platnoj kartici nijednog trenutka nisu dostupni sistemu charge&GO, kao ni web platformi, ni mobilnoj aplikaciji.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. U skladu sa PCI DSS standardima prenos podataka i privatnost štite se TLS 1.2

kriptografskim protokolima, dok je u slučaju korišćenja starije verzije browsera/pretraživača potrebno uključiti mogućnost korišćenja TLS 1.2 protokola.

U slučaju da je platna kartica korisnika prijavljena na servis MC SecureCode ili Verified by Visa, biće nephodno da se izvrši dodatna autentifikacija transakcije, na način kako je to Banka korisnika kartice definisala, unosom jednokratne lozinke. U slučaju da korisnik ne zna šifru ili ima bilo kakvu potrebu za asistencijom prilikom korišćenja kartice, neophodno je  da kontaktira banku, tj. izdavaoca platne kartice.

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, bez obzira na razlog vraćanja, charge&GO je u obavezi da povraćaj sredstava vrši isključivo preko VISA metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev charge&GO obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

VREME ČUVANJA PODATAKA/OPOZIV SAGLASNOSTI ZA OBRADU PODATAKA

 

charge&GO se obavezuje da čuva sve podatke o ličnosti u periodu od 12 meseci računajući od datuma poslednje transakcije korisnika.

Korisnik može opozvati saglasnost u bilo kom trenutku. Prilikom opoziva saglasnosti za obradu podataka, korisnik je upoznat da charge&GO ima pravo da prestane sa pružanjem usluge putem aplikacije. Ukoliko korisnik opozove saglasnost za obradu podataka, podaci će biti anonimizovani. Korisnik može povući saglasnost putem aplikacije ili slanjem imail poruke na podrska@chargego.rs.

PRAVA KORISNIKA NA OSNOVU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Korisnik ima pravo:

 • da u skladu sa članom 26. Zakona od rukovaoca zahteva pristup podacima, pravo na ispravku i dopunu podataka ili brisanje podataka o ličnosti korisnika u skladu sa članovima 29. i 30. Zakona, pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 31. Zakona, prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 36. Zakona, kao i pravo na prigovor u skladu sa članom 37. Zakona;
 • na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, ako se obrada vrši na osnovu pristanka lica na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha ili na izričit pristanak lica na koje se podaci odnose za obradu za jednu ili više svrha obrade, osim ako je zakonom propisano da se obrada ne vrši na osnovu pristanka;
 • da u skladu sa članom 82. Zakona podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatra da je obrada podataka o ličnosti Korisnika izvršena suprotno odredbama Zakona;
 • pravo na reklamaciju – Iniciranje postupka za rešavanje reklamacije. Potrošač može da uputi zahtev za reklamaciju posredstvom Korisničkog centra, pozivanjem broja (+381) 11 715 85 99 kao i slanjem reklamacije na imail podrska@chargego.rs.

ZAŠTITA PODATAKA I INFORMACIJA

Charge&GO koristi administrativne, tehničke, organizacione i fizičke mere zaštite u cilju zaštite podataka o ličnosti. Mere uključuju kontrolu saobraćaja, zaštitu infrastrukture, kriptografsku zaštitu, zaštitne zidove, sisteme za pravo pristupa i slično.

Charge&GO ulaže napore za konstantno održavanje i unapređenje sigurnosti, te u tom smislu redovno kontroliše sisteme zaštite informacija i rad aplikacije. Ukoliko uprkos svim preduzetim merama dođe do narušavanja sigurnosti podataka, o tome će istog trenutka biti obavešteni korisnici i preduzete sve mere kako bi se umanjio negativni efekat.

Svi podaci na mobilnom uređaju u aplikaciji koji se tiču korisničkog naloga i ličnih podataka čuvaju se samo u kriptovanom formatu.

Brisanje korisničkog naloga vrši se izborom opcije Obriši nalog, čijim aktiviranjem korisnik briše sve podatke koje je uneo u aplikaciju i prethodno aktivan nalog prestaje da postoji. Transakcioni podaci ostaju u sistemu, pri čemu se ne zadržava nijedan lični podatak koji može ukazati na vezu ka korisničkom nalogu.

 

AUTORSKA PRAVA

 

Dokumenti, podaci i informacije objavljene na aplikaciji ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe niti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu kompaniji Charge&GO ili bilo kojoj trećoj strani.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na aplikaciji mogu da se koriste samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava kao i prava trećih lica. Sve napomene o autorskim pravima, žigovima ili drugim autorskim pravima sadržanim u aplikaciji ne smeju se uklanjati, prekrivati ili zatamnjivati od strane korisnika.

DODATNE ODREDBE O KORIŠĆENJU APLIKACIJE

 

Korisnik se obavezuje da će se uzdržavati bilo koje radnje koja bi se mogla podvesti pod namernu zloupotrebu te izvršenje prevarnih radnji i obavezuje se da neće koristiti ili pokušati da koristi tuđi korisnički nalog i/ili pristupati tuđim ličnim podacima.

Korisnik je saglasan da neće koristiti obrnuti inženjering, povratnu montažu, rastavljanje, dekodiranje ili bilo koji drugi način za otkrivanje izvornog koda aplikacije ili bilo koje povezane tehnologije.

Korisnik garantuje za tačnost podataka o ličnosti koje je direktno dostavio. Korišćenje aplikacije je dozvoljeno licima koja imaju navršenih 18 ili više godina.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ažuriranje – Charge&GO zadržava pravo ažuriranja i modifikacije aplikacije izmenom njenog sadržaja bez posebnog obaveštavanja korisnika, tako da neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena.  Prilikom izmene ili revizije Uslova, da bi nastavio s korišćenjem aplikacije, od korisnika će biti zahtevana saglasnost na izmenjene Uslove korišćenja.

Sudska nadležnost – Odnosi između korisnika i kompanije Charge&GO regulisani su pozitivnim propisima Republike Srbije. Za sve međusobne sporove koje nije moguće rešiti dogovorom nadležan je sud u Beogradu.